Informació legal

INFORMACIÓ LEGAL:

Aquest lloc web és propietat de la mercantil WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. A través del mateix, facilitem informació de les col·leccions de la marca ROSA CLARÁ. També serveix per contactar amb la nostra empresa.

A través del present lloc web no es poden adquirir béns.

L’accés al present lloc web es pot fer sense registrar-se com a Usuari, navegació oberta, o bé registrant-se com a tal. En tots dos casos, les persones físiques o jurídiques que accedeixen al present lloc web ho fan com a Usuaris del mateix i es comprometen a respectar les condicions d’accés i ús que s’exposen a continuació.

CONDICIONS D’ACCÉS AL LLOC WEB

L’accés al lloc web www.rosaclara.es suposa l’acceptació de les presents condicions generals i particulars. Recomanem a tots els Usuaris que, amb caràcter previ a l’inici de la navegació, llegeixin detingudament les presents condicions i l’avís legal, així com la política de protecció de dades i de galetes, i que, en cas de dubte, es posin en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic customerservice@rosaclara.es per aclarir els possibles dubtes quant a l’ús d’aquest lloc web.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a complir les següents condicions d’ús:
Utilitzar el contingut i funcionalitat del lloc web d’acord amb la llei, la moral i els bons costums, per la qual cosa s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats que puguin atemptar contra la imatge o contra qualsevol dels drets reconeguts de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

Abstenir-se de realitzar qualsevol acte que impedeixi el bon funcionament del lloc web, i evitar la modificació, alteració, còpia, duplicació, distribució, venda i explotació per a qualsevol finalitat no autoritzada expressament per WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

Respondre dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, produïts com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment de les condicions generals contingudes en aquest avís legal, així com de les particulars que puguin complementar o desenvolupar aquestes condicions generals.

En els supòsits en què l’Usuari es vulgui registrar, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. proporcionarà de forma confidencial als Usuaris un nom i una contrasenya d’accés que serà única, personal i intransferible, i que serà imprescindible per accedir a determinats serveis que ofereix el lloc web. L’Usuari es compromet a fer-ne un ús responsable i a no cedir-la a tercers. L’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades proporcionades, i es reserva el dret a reclamar per aquells danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les presents condicions.

Cada Usuari només es pot registrar una única vegada, i es prohibeixen expressament els registres múltiples per part d’un mateix Usuari. No es permet el registre en nom de terceres persones o emprant les dades de terceres persones sense el seu consentiment previ.

Recordi que la seva contrasenya ha de ser secreta i que, a més, és personal i intransferible. No ha de facilitar la seva contrasenya a tercers. En cas que un Usuari oblidi la seva contrasenya, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. posa a la seva disposició al lloc web un sistema de recuperació de contrasenya fent clic sobre l’enllaç ‘Has oblidat la teva contrasenya?’ i introduint el correu electrònic de registre. Si l’email introduït ha estat efectivament reconegut per WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. com l’email d’un Usuari prèviament registrat, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. li facilitarà per email un enllaç a través del qual podrà restablir la seva contrasenya. Podrà utilitzar aquest mateix sistema per canviar la seva contrasenya en qualsevol moment.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. serà responsable únicament dels danys i perjudicis derivats d’accions i informacions realitzades o facilitades per aquesta. No serà responsable, de conformitat amb el que disposa el Codi Civil espanyol, d’accions dutes a terme per tercers.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. podrà reclamar per l’incompliment de les presents condicions generals, així com per aquelles actuacions extracontractuals de les quals es derivin danys i perjudicis, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense avís previ els continguts del lloc web o la configuració del portal, podent limitar, suspendre o impedir l’accés de manera total o parcial a la seva absoluta discrecionalitat.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret d’anul·lar discrecionalment el compte de registre, nom d’Usuari i contrasenya en aquells casos en què concorrin circumstàncies de les quals es presumeixi un ús il·lícit. Referent a això, l’Usuari assumeix la plena responsabilitat i totes les obligacions que es derivin de l’ús dels serveis oferts al lloc web als quals s’accedeixi mitjançant el referit compte d’Usuari, nom d’Usuari i contrasenya, així com aquelles que es derivin de l’ús que en facin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’Usuari.

Per motius legals, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents d’acord amb les lleis espanyoles en cas d’haver-hi la pertinent ordre judicial.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Les marques i dissenys que apareixen en aquest Portal, així com tots els continguts, imatges, vídeos, marques, fotografies, dissenys, logotips, noms de dominis i material anàleg, així com el disseny del lloc web i el seu codi font, són propietat de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., i no poden ser, per tant, objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense la prèvia i expressa autorització per part de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. o dels titulars dels esmentats drets.

Està totalment prohibida la reproducció, utilització o representació, total o parcial, de les marques i dissenys de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., així com del lloc web o d’algun dels elements que el componen o de la seva modificació.

Les marques i noms de domini que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

L’ús o l’accés al lloc web no atribueixen cap dret a l’Usuari sobre els signes distintius o continguts mostrats al lloc web, propietat de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions, així com els seus Annexos, si escau, exposades al corresponent avís legal es regiran per la legislació espanyola, i als Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en aquells supòsits per als quals la llei prevegi el contrari.

A fi de donar compliment a allò que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) actualment vigent, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. posa a la seva disposició la informació següent:
WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., amb domicili social al c/ Narcís Monturiol, 130, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya, Registre Mercantil de Barcelona Tom 42922, Foli 62, Full B419239, inscripció 1. C.I.F.: B65691974. Telèfon: 902 202 702;
e-mail: customerservice@rosaclara.es

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. S.L. ha posat tots els mitjans raonables per part seva perquè la informació obtinguda a través del seu lloc web sigui exacta i correcta.

GENERALITATS

En cap cas la manca d’exercici dels seus drets per part de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es pot entendre com una renúncia a aquests.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació d’aquestes condicions.

En el cas que qualsevol de les clàusules compreses en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, considerant aquesta com a no compresa i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat es pugui estendre per cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

CONTINGUT GENERAT PER L’USUARI

L’instem a reflexionar abans de pujar, enviar o incrustar contingut. Aquest acord li permet pujar, enviar o incrustar al lloc web de white factory holding s.l.u. únicament aquelles fotografies o continguts sobre els quals vostè posseeixi drets d’autor o drets de publicació. En pujar o enviar fotografies o continguts sobre els quals no posseeixi drets d’autor o drets de publicació, vostè estarà subjecte a la responsabilitat legal. És responsabilitat seva assegurar-se de que posseeix els drets de publicació pertinents abans de publicar qualsevol fotografia o contingut al lloc web o als canals de xarxes socials de white factory holding s.l.u.

 • WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. no s’atribueix cap dret de propietat sobre els textos, arxius, imatges, fotografies, sons, obres musicals, obres d’autor o altres tipus de materials (en conjunt, “Contingut d’Usuari”) que vostè pugi, enviï o incrusti al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. Vostè acorda satisfer tots els drets d’autor, quotes o qualsevol quantitat que es degui a qualsevol tercer a causa de qualsevol Contingut d’Usuari que vostè publiqui al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.
 • Una vegada hagi publicat, pujat o incrustat Contingut d’Usuari al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., vostè seguirà en possessió dels mateixos drets sobre el Contingut d’Usuari que ja posseïa abans de publicar el dit Contingut d’Usuari al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., i seguirà tenint dret a utilitzar el seu Contingut d’Usuari de la manera que vostè triï. No obstant això, en mostrar o difondre (“publicar”) qualsevol Contingut d’Usuari al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., vostè concedeix a WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. una llicència mundial no exclusiva, lliure de drets d’autor, transferible i subllicenciable per utilitzar, mostrar, reproduir, adaptar, modificar (p. ex. canviar format), reorganitzar i difondre el seu Contingut d’Usuari per qualsevol via o canal de difusió, així com a través de qualsevol mitjà existent en l’actualitat o en el futur. Sempre que sigui possible, les fotografies utilitzades al lloc web i en qualsevol publicació de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. hauran d’incloure una referència al fotògraf i/o al titular dels drets d’autor. En el marc d’aquesta llicència no exclusiva que vostè concedeix a WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., vostè accepta que altres Usuaris del lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. afegeixin el dit Contingut d’Usuari als seus propis Collages d’Idees de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., i accepta que aquests publiquin els seus Collages d’Idees a altres llocs web sempre i quan aquest ús no tingui una finalitat estrictament comercial.
 • En expressar la seva conformitat per l’ús del seu Contingut d’Usuari amb finalitat comercial, vostè autoritza a WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. a utilitzar el seu Contingut d’Usuari per a campanyes publicitàries a les xarxes socials amb finalitat comercial.
 • Aquesta llicència expirarà en el moment en què vostè elimini el seu Contingut d’Usuari del lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., llevat que WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. hagi concedit en subllicència algun Contingut d’Usuari amb anterioritat a l’eliminació del dit Contingut d’Usuari del lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., cas en el qual la llicència seguirà vigent a perpetuïtat. Si desitja eliminar algun Contingut d’Usuari, li preguem que enviï una sol·licitud a customerservice@rosaclara.es acompanyada d’una breu descripció del contingut que vulgui eliminar i de la URL on es mostri
  aquest contingut al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. Nosaltres procedirem a eliminar el dit contingut al més aviat possible i d’acord amb la nostra política de retenció de registres.

Contingut Pujat, Enviat, Incrustat.

 • Triï prudentment el Contingut d’Usuari que pugi, enviï o incrusti al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., doncs vostè serà l’únic responsable del Contingut d’Usuari que comparteixi amb altres Usuaris i de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la publicació del seu Contingut d’Usuari.
 • WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. no es fa responsable ni garanteix l’exactitud, l’eficàcia ni la veracitat del Contingut d’Usuari que vostè o altres Usuaris publiquin. Vostè accepta que no disposem de mitjans per controlar tot el Contingut d’Usuari que es puja o s’incrusta al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. Si vostè té constància d’algun Contingut d’Usuari inadequat al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., o bé de qualsevol ús indegut dels Serveis de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. per part d’alguna persona, li preguem que es posi en contacte amb WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. a través de la següent adreça de correu electrònic: customerservice@rosaclara.es .
 • WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de refusar, negar-se a publicar o eliminar qualsevol Contingut d’Usuari que vostè proveeixi, així com el de restringir, suspendre o rescindir el seu accés a tots o a una part dels Serveis de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. en qualsevol moment, per qualsevol motiu o sense motiu, amb o sense previ avís, i sense cap obligació amb vostè o amb tercers.

Activitats i Continguts Prohibits.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret, a la seva exclusiva i plena discreció, de decidir si algun Contingut d’Usuari o Activitat relacionada amb el seu ús dels Serveis de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. són apropiats per al lloc web de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., així com el de donar de baixa a qualsevol Usuari o eliminar Contingut d’Usuari que es consideri inadequat, sense previ avís i sense cap obligació amb vostè. A més de reservar-se el dret de donar de baixa qualsevol Usuari o el d’eliminar qualsevol Contingut d’Usuari inadequat, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva expressament el dret d’investigar, denunciar i prendre les mesures legals oportunes contra aquell qui, a l’exclusiva discreció de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., incompleixi aquesta disposició que inclou, entre d’altres, denunciar-lo a les autoritats policials.

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN ELS SORTEJOS DEL COMPTE D’INSTAGRAM (@ROSA_CLARA)

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
WHITE FACTORY HOLDING, S.LU., amb domicili social a c/Narcís Monturiol, 130, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya, Registre Mercantil de Barcelona Tomo 43410, Foli 139, Full B65691974, C.IF.: B65691974 organitza eventualment, amb fins promocionals, sortejos a través d’Internet, exclusius per a usuaris majors d’edat, d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
S’indicaran en la mateixa publicació les dates d’inici i fi. Sense perjudici d’això, els requisits per a la participació hauran de mantenir-se durant el temps.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que siguin majors de 18 anys
 • Només podran participar aquells participants que segueixin de manera indefinida el compte d’Instagram de @rosa_clara
 • Els perfils dels participants han de ser veraços
 • S’hauran de complir els requisits del post
 • Els participants podran inscriure’s tantes vegades com comentaris publiquin en aquesta promoció

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triarà un guanyador per cada sorteig publicat. El guanyador es triarà de manera aleatòria amb la plataforma sorteio.com.

5. LIMITACIONS
Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en els requisits de participació de les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent qualsevol dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.
No podran participar en la promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a WHITE FACTORY HOLDING, S.LU. (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de WHITE FACTORY HOLDING, S.LU. (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest sorteig o hagi estat involucrada directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament.
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants.
WHITE FACTORY HOLDING, S.LU. es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida en aquestes Bases Legals o a la mateixa publicació de la promoció.
S’estableix un termini de quinze (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a la recollida d’aquest.

6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.
Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’uns altres participants.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitador, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament d’aquesta promoció, així com tampoc no ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant pel que fa al premi que obtingui d’aquesta promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta promoció no pogués fer-se, bé per fraus detectats en la aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de WHITE FACTORY HOLDING, S.LU. i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre aquesta, incloent-hi la pàgina web de participació.

8. INSTAGRAM
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram, per la qual cosa els participants alliberen a Instagram de qualsevol responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta.

9. CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la promoció.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes.