Informació legal

INFORMACIÓ LEGAL

Finalitat d’aquest web

Aquest web és propietat de la societat mercantil WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. S.L, a través de la qual facilitem informació sobre les col·leccions de la marca ROSA CLARÁ. A més a més, permet posar-se en contacte amb la nostra empresa.

A través d’aquest web NO ÉS POSSIBLE ADQUIRIR PRODUCTES.

Aquest web és de NAVEGACIÓ OBERTA i, per tant, s’hi pot accedir com a usuari o bé registrant-s’hi. En tots dos casos, les persones físiques o jurídiques que hi accedeixen ho fan com a usuaris i es comprometen a respectar les condicions d’accés i utilització que es presenten tot seguit.

CONDICIONS D’ACCÉS AL WEB

L’accés al web www.rosaclara.es implica l’acceptació d’aquestes condicions generals i particulars. Recomanem a tots els usuaris que, abans d’iniciar la navegació, llegeixin atentament aquestes condicions i l’avís legal, com també la política de protecció de dades i de cookies i que, si tenen dubtes, es posin en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic customerservice@rosaclara.es per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb l’ús d’aquest web.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’usuari es compromet a respectar les condicions d’ús que s’exposen tot seguit:

El contingut i les funcionalitats del web s’han de fer servir sempre d’acord amb la llei, la moral i els bons costums i, per tant, l’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar el web amb finalitats que puguin perjudicar la imatge o qualsevol dels drets que tingui reconeguts WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

L’usuari ha d’evitar dur a terme accions que impedeixin el bon funcionament del web o que impliquin una modificació, alteració, còpia, duplicació, distribució, venda o explotació amb finalitats que no comptin amb l’autorització expressa d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

L’usuari es fa responsable dels danys i perjudicis, de qualsevol tipus, derivats de manera directa o indirecta de l’incompliment de les condicions generals recollides en aquest avís legal i també de les condicions particulars que puguin complementar-les o desenvolupar-les.

En aquells casos en què l’usuari vulgui registrar-se, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. li facilitarà, de manera confidencial, un nom i una contrasenya d’accés, que serà única, personal i intransferible. A més, serà imprescindible per accedir a alguns dels serveis que ofereix el web. L’usuari es compromet a fer-ne un ús responsable i a no cedir-la a tercers. L’usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació en aquestes dades. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. no es fa responsable de la manca de veracitat d’aquestes dades i es reserva el dret de reclamar pels danys i els perjudicis derivats de l’incompliment d’aquestes condicions.

Cada usuari es pot registrar només una vegada i està totalment prohibit que un mateix usuari es registri diverses vegades. No està permès el registre en nom de terceres persones o utilitzant les dades de terceres persones sense el seu consentiment previ.

Recorda que la teva contrasenya ha de ser secreta i que, a més, és personal i intransferible. No has de revelar-la a tercers. En cas que l’usuari oblidi la contrasenya, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. posa a la seva disposició, dins el web, un sistema de recuperació de la contrasenya fent clic a l’enllaç “Has oblidat la contrasenya?” i introduint el correu utilitzat durant el registre. Si WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. reconeix el correu introduït com el correu d’un usuari registrat, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. facilitarà per correu un enllaç que permetrà restablir la contrasenya. Aquest mateix sistema permet canviar la contrasenya en qualsevol moment.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. és responsable únicament i exclusivament dels danys i els perjudicis derivats d’actes o informacions realitzats o facilitats per WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. De conformitat amb les disposicions del Codi Civil espanyol, no és responsable dels actes realitzats per tercers.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. pot reclamar en cas d’incompliment d’aquestes condicions generals i també si es produeixen actuacions extracontractuals que provoquin danys i perjudicis, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts de la pàgina i també la configuració del portal. En aquest sentit, pot limitar-hi l’accés, suspendre’l o impedir-lo de manera total o parcial segons el seu criteri exclusiu.

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. es reserva el dret d’anul·lar discrecionalment el compte de registre, el nom d’usuari i la contrasenya quan hi hagi circumstàncies que suggereixin un possible ús il·lícit. En aquest sentit, l’usuari assumeix la plena responsabilitat i totes les obligacions que es derivin de l’ús dels serveis que ofereix el lloc web i als quals accedeixi utilitzant el seu compte d’usuari, nom d’usuari i contrasenya, com també de les que es derivin de l’ús que en facin terceres persones accedint-hi amb la contrasenya de l’usuari.

Per motius legals, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. té la potestat i l’obligació de facilitar la informació que li exigeixin les autoritats competents d’acord amb les lleis espanyoles sempre que rebi l’ordre judicial pertinent.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Les marques i els dissenys que apareixen en aquest portal, així com els continguts, les imatges, els vídeos, les marques, les fotografies, els dissenys, els logotips, els noms de dominis i material similar (la qual cosa inclou el disseny del web i el codi font), són propietat d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. i, per tant, ni l’usuari ni cap tercer poden modificar-los, copiar-los, alterar-los, reproduir-los, adaptar-los ni traduir-los sense l’autorització prèvia i expressa d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. i/o dels titulars d’aquests drets.

Està totalment prohibit reproduir, utilitzar o representar, de manera total o parcial, les marques i els dissenys d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. , com també de la seva pàgina o d’algun dels elements que la integren. També està prohibit modificar-los.

Les marques i els noms de domini que apareixen en aquest web són propietat exclusiva d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

L’ús o l’accés a la pàgina no atorguen a l’usuari cap dret sobre els signes distintius i/o els continguts mostrats al lloc web propietat d’WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions i també els annexos, si escau, especificats a l’avís legal corresponent es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmesos a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, excepte en aquells casos en què la llei estableixi el contrari.

En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) vigent actualment, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. posa aquesta informació a disposició de l’usuari:

WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., amb el domicili social al c/ Narcís Monturiol, 130, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya, Registre Mercantil de Barcelona, tom 42922, foli 62, full B419239, inscripció 1. CIF: B65691974. Telèfon: 902 202 702; e-mail: customerservice@rosaclara.es

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. ha pres totes les mesures raonables per garantir que la informació obtinguda a través de la seva pàgina web sigui exacta i correcta.

CONSIDERACIONS GENERALS

El fet que WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. no faci exercici d’algun dels seus drets no s’ha d’entendre, en cap cas, com una renúncia als drets en qüestió.

Els encapçalaments d’aquestes condicions són purament orientatius o informatius i, per tant, no poden afectar-ne, modificar-ne ni ampliar-ne la interpretació.

En cas que qualsevol de les clàusules incloses en aquestes condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, de manera total o parcial, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual la clàusula en qüestió. S’entendrà que la clàusula no hi és, però la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat no es podrà estendre en cap circumstància a la resta de condicions, que subsistiran.